Ngành nội vụ vĩnh phúc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. (24/11/2014)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Kết quả công tác 9 tháng đầu năm về công tác thanh niên. (23/10/2014)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Quản lý nhà nước về Công tác Thanh niên. Phòng Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể những kết quả như sau

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Thông tư về kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các tổ chức lưu trữ nhà nước (14/11/2014)

Từ ngày 09/11 đến 10/11/2014 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng dự thảo Thông tư về kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các tổ chức lưu trữ nhà nước”.

Công tác tư pháp năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (21/11/2014)

Sở đã xây dựng kế hoạch, đồng thời quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành trong đó có lĩnh vực tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức với phương châm tích cực, chủ động, sáng tạo
Tháng 11, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12