Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm năm 2014-2015. (14/07/2014)

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ liên quan đến xác định vị trí việc làm.
Tháng 7, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9