Về tình hình đăng ký biên chế, quỹ tiền lương 3 quý đầu năm 2014 (06/10/2014)

Nhằm thực hiện việc theo dõi, quản lý tình hình sử dụng biên chế và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Kết quả công tác 9 tháng đầu năm về công tác thanh niên. (23/10/2014)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Quản lý nhà nước về Công tác Thanh niên. Phòng Công tác Thanh niên - Sở Nội vụ đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể những kết quả như sau
Tháng 10, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5