Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (08/07/2015)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UB ngày 15/6/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Tháng 8, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11