Ngành nội vụ vĩnh phúc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. (24/11/2014)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ và phòng nội vụ. (26/11/2014)

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Thông tư về kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các tổ chức lưu trữ nhà nước (14/11/2014)

Từ ngày 09/11 đến 10/11/2014 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng dự thảo Thông tư về kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các tổ chức lưu trữ nhà nước”.

Công tác tư pháp năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (21/11/2014)

Sở đã xây dựng kế hoạch, đồng thời quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành trong đó có lĩnh vực tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức với phương châm tích cực, chủ động, sáng tạo
Tháng 11, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12