ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC (18/12/2014)

Ngày 17/12/2014 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH PHÚC (03/12/2014)

Thực hiện việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức (CCVC), trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC không giữ chức vụ lãnh đạo theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2015. (22/12/2014)

Ngày 03/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 7337/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015 với một số nội dung cụ thể như sau:
Tháng 12, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10