Sở Nội vụ Vĩnh Phúc mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính (30/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh tại Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngày 28/11/2017 Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ (06/11/2017)

Nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, ngày 07/10/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ.

Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh (31/10/2017)

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. (09/11/2017)

Thực hiện Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Tháng 12, 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6