CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

13/03/2017

   

    STT

Các lĩnh vực hoạt động

I

Quy trình hệ thống

1

Sổ tay chất lượng

2

Quy trình kiểm soát tài liệu

3

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

4

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

5

Quy trình kiểm soát dịch vụ không phù hợp

6

Quy trình khắc phục phòng ngừa

7

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

II

Lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Quy trình thủ tục công nhận ban vận động hội cấp tỉnh (đối với những hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tài chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ)

2

Quy trình thủ tục cho phép thành lập hội cấp huyện và cấp tỉnh

3

Quy trình thủ tục phê duyệt điều lệ hội

4

Quy trình thủ tục  cho phép chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hội cấp huyện và cấp tỉnh

5

Quy trình thủ tục đổi tên hội cấp huyện và cấp tỉnh

6

Quy trình thủ tục giải thể hội cấp huyện và cấp tỉnh

7

Quy trình thủ tục thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ

8

Quy trình thủ tục thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ.

9

Quy trình thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

10

Quy trình thủ tục đổi tên quỹ

11

Quy trình thủ tục quỹ tự giải thể

III

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Quy trình thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Quy trình thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Quy trình thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

IV

Lĩnh vực công chức, viên chức

1

Quy trình thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ngoài và các cơ quan ngoài UBND tỉnh quản lý về công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh

2

Quy trình thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức ra khỏi cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh theo phân cấp

V

Lĩnh vực thanh tra

1

Quy trình thanh tra lĩnh vực ngành Nội vụ

VI

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng theo chuyên đề: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của tỉnh

3

Quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng thường xuyên (khen thưởng kinh tế-xã hội): Cờ thi đua chính phủ, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Huân chương các loại

4

Quy trình thủ tục đề nghị cấp đổi hiện vật

5

Quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

6

Quy trình thủ tục đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước

7

Quy trình thủ tục Đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại Thủ tục đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến

8

Quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng cho cá nhân có quá trình công hiến lâu dài

VII

Lĩnh vực tôn giáo

 

1

Quy trình thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Quy trình thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

3

Quy trình thủ tục chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

 

4

Quy trình thủ tục chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất  tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

 

5

Quy trình thủ tục cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

6

Quy trình thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

7

Quy trình thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

 

8

Quy trình thủ tục cấp đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

9

Quy trình thủ tục cấp đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

 

10

Quy trình thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

 

11

Quy trình thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

12

Quy trình thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

13

 

Quy trình thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14

Quy trình thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

15

Quy trình thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11