Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo.

01/06/2018

1. Luật số: 02/2016/QH14, ngày 18/11/2016 của Quốc hội về tín ngưỡng tôn giáo (Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016) (tệp đính kèm).

2. Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (tệp đính kèm).

3. Quyết định số: 199/QĐ-BNV, ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về  việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ  (tệp đính kèm)

* Ghi chú:  Quy định về địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có hoạt động tôn giáo trong phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, hồ sơ gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, hồ sơ gửi đến UBND các huyện, thành phố qua Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm hành chính công cấp huyện (nếu có).

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, hồ sơ  gửi đến một cửa UBND các xã, phường, thị trấn.

4. Thông tư liên tịch số: 04/2014/BVHTTDL-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (tệp đính kèm)

5. Chỉ thị số: 1940/2008/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo (tệp đính kèm).

6. Chỉ thị số: 01/2005/CT-TTg, ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành (tệp đính kèm).

7. Nghị quyết số: 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I X về công tác tôn giáo (tệp đính kèm).

8. Quyết định số: 1028/QĐ-UBND, ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (tệp đính kèm).

9. Quyết định số:903/QĐ- UBND, ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; thủ tục hành chính  thuốc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ (tệp đính kèm).

 

Ban Tôn giáo
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6