Sự cần thiết ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/09/2018

Trong những gần đây, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên ở một số địa phương đã phát sinh những vấn đề phức tạp như: nhiều tổ chức, cá nhân tôn giáo tỏ thái độ bức xúc, chưa tin tưởng vào chính quyền địa phương nhất là cấp cơ sở và một số cơ quan chức năng liên quan trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ liên quan đến tôn giáo nên đã tập trung đông người gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự; hiến nhượng đất, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mở rộng cơ sở thờ tự khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng có xu hướng gia tăng; hiện tượng tôn giáo mới ngày càng đa dạng và phức tạp …

Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn có những vấn đề vướng mắc, tồn tại: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo chưa có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị  liên quan với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao; chưa có sự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc của cơ quan có thẩm quyền nên nhiều nội dung liên quan đến tôn giáo chưa được các sở, ngành, UBND cấp huyện quan tâm thực hiện; có nội dung cơ quan chủ trì xin ý kiến nhưng cơ quan, đơn vị phối hợp chưa quan tâm trả lời hoặc có trả lời nhưng chất lượng nội dung tham gia chưa đảm bảo; chưa có sự phối hợp đồng bộ trong công tác nắm tình hình, đề xuất giải quyết vụ việc tôn giáo; có lúc, có nơi nhất là ở một số địa phương có biểu hiện buông lỏng hoặc quá cứng nhắc; có nơi chưa quan tâm giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian giải quyết kéo dài dẫn đến bức xúc cho tổ chức, cá nhân tôn giáo; chưa có quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, do chậm thực hiện các thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết; chưa có kế hoạch phối hợp trong thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực chuyên ngành về đất đai, xây dựng, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, dạy nghề, di sản văn hóa liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nên hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao; quá trình phối hợp trong công tác quản lý liên quan đến người nước ngoài chưa rõ về trách nhiệm cơ quan liên quan...

Căn cứ tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, với mục đích nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề, phòng chống cháy nổ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định được xây dựng thành 02 Điều; Quy định kèm theo Quyết định được xây dựng gồm 03 Chương, 2 Mục, 18 Điều. (Đính kèm Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018).

Quyết định nêu trên ban hành đã giải quyết được những tồn tại, bất cập về công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trên cơ sở bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, về nhà, đất và các lĩnh vực khác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt, hoạt động theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, quy định của pháp luật góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Hương Lan
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6