Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

30/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 3579/KH-UBND ngày 19/5/2017của UBND tỉnh về việc triển Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Kế hoạch số 2807/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định 162/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáng ngày 25/10/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị này các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Huy -  Nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ và biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt báo cáo viên đã nêu bật một số điểm mới căn bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 như:

- Mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công dân” thành “mọi người”, thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người phù hợp tinh thần Hiến pháp 2013.

- Luật đã dành một chương (Chương II) để quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thể hiện và khẳng định nhất quán chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, trước đây đăng ký sinh hoạt tôn giáo được xem là một mốc khởi điểm để bắt đầu hình thành một tổ chức tôn giáo thì nay Luật chỉ xem sinh hoạt tôn giáo tập trung nhằm thỏa mãn nhu cầu tôn giáo của mọi người; sinh hoạt tôn giáo tập trung không được xem là mốc khởi điểm để tiến tới được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận về tổ chức.

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; tiếp nhận thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo đã được thay đổi theo hướng giao cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời các tổ chức tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ).

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như tiếp nhận đăng ký phong phẩm, suy cử chức sắc; đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; đại hội của các tổ chức tôn giáo; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp được giao cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời các tổ chức tôn giáo (Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ).

- Bổ sung các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo, bổ sung làm mới các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo bao gồm từ điều kiện thành lập, thẩm quyền chấp thuận đến các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Bổ sung nội dung cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; được tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị; được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo.

- Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những nội dung không có trong văn bản đăng ký hoặc thông báo sẽ đăng ký, thông báo bổ sung. Một số nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: lễ hội định kỳ; về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; hoạt động của cơ sở đào tạo; người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc; thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; hội nghị thường niên.

Có thể nói, việc xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã khắc phục những bất cập, tiếp tục hoàn thiện về hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và xác đinh được rõ vị trí, vai trò của công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả xử lý vụ việc liên quan đến tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp cơ sở.

Thông qua hội nghị này giúp cho các cán bộ, công chức là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/ NĐ-CP  góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương và của tỉnh./.

Nguyễn Thị Nguyệt
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6