UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

23/01/2019

Nhằm thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáocác tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không đ bị động, bất ngờ xảy ra. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc tuyên truyền đạo lạ hoạt động trái phép giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng c và tăng cường sự đoàn kết của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019, gồm một số nội dung chính sau:

- Về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tôn giáo.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác quản lý nhà nước đối với sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quản lý hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

- Về an sinh xã hội.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, đối ngoại.

Trong Kế hoạch UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp: Thực hiện đủ các nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh. Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng từng bước, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và đúng quy định của pháp luật. Chủ động nắm tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không để trở thành điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra. (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Phòng Hành chính tổng hợp
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5