UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

19/02/2020

Ngày 13 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020, gồm một số nội dung chính sau:

 

- Công tác xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Công tác khác.

Trong Kế hoạch số 26 UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp: Bám sát và tổ chức thực hiện các nội dung, quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan. Thực hiện các nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh. Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng từng bước, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và đúng quy định của pháp luật. Chủ động nắm tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không để trở thành điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Trần Thu Hiền
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

Tháng 11, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12