Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

28/09/2020

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Nghị quyết số: 25-NQ/TW, ngày 12 tháng 03 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo.

2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14, ngày 18 tháng 11 năm 2016.

3. Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Nghị định số: 110/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về tổ chức lễ hội.

5. Chỉ thị số: 01/2005/CT-TTg, ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

6. Chỉ thị số: 1940/2008/CT-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

7. Quyết định số: 199/QĐ-BNV, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về  việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

8. Thông tư liên tịch số: 04/2014/BVHTTDL-BNV, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

II. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND, ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Quyết định số: 1615/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Nội vụ.

4. Quyết định số: 1770/QĐ- UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ.

 5. Quyết định số: 53/2019/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Quyết định số: 3118/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Quyết định số: 07/2020/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

(Có file đính kèm theo)

Trần Thu Hiên
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6