Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc với công tác tổ chức hội

04/11/2008
    Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, trong đó có chức chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hội.
 
 
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, trong đó có chức chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hội. Theo chức năng này Sở có những nhiệm vụ chủ yếu sau: Thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đối với hội trong tỉnh. Trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các hội vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ hội; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ định xuất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.
 
 

Hiện nay toàn tỉnh có 31 hội cấp tỉnh, 74 Chi hội trực thuộc với gần 4000 hội viên. Đối với cấp huyện có 61 hội và chi hội trực thuộc, cấp xã có 856 hội và chi hội với tổng số hội viên của hai cấp khoảng trên 30 vạn hội viên. Nhìn chung các hội đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tuyên truyền giáo dục, động viên, tập hợp đông đảo hội viên, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tính tích cực của hội viên phát triển chuyên nghề của mình, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Hoạt động của hội đa dạng trên tất cả các lĩnh vực đời sống như: hoạt động bảo vệ môi trường, nhân đạo từ thiện, văn hóa, tư tưởng, phổ biến kiến thức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, dân trí cho hội viên, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Biểu hiện là:Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục: Hội khuyến học đã góp phần động viên các gia đình, dòng họ, thầy giáo, học sinh làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập. Các hội đều tổ chức các lớp học rèn luyện, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ và hội viên; tích cực tuyên truyền giáo dục ý thức quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ thiện.
 

Trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và cứu trợ nhân đạo: Các hội đã thăm và tặng quà từ thiện, hỗ trợ cho một số hộ nghèo, tặng xe lăn tay. Hội LHTN thực hiện cuộc vận động “thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo”; Hội Nông dân đã vận dụng và phối hợp triển khai nhiều chương trình để giúp nông dân phát triển như: Chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giảm hộ nghèo… Hội người mù mở các cơ sở sản xuất tăm tre, chổi chít, dịch vụ tẩm quất giải quyết thêm việc làm cho hơn 100 lao động là người mù trẻ có thu nhập ổn định.
 
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Hội Liên hiệp Thanh niên đã tổ chức các đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thúc đẩy phong trào trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
 

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ:Liên minh Hợp tác xã đã thực hiện đề tài về thực trạng HTX và giải pháp phát triển HTX giai đoạn 2006-2010; Liên hiệp các Hội KHKT đã phối hợp với cơ quan chức năng mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, xử lý nước thải, nước sạch nông thôn…Liên hiệp các hội KHKT đã tham gia với các Hội thành viên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên như: hội sinh vật cảnh, Hội làm vườn, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng… Liên hiệp các Hội KHKT và các thành viên đã không ngừng nâng cao hiêu quả hoạt động trên các lĩnh vực: Phổ biến tri thức khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, xoá đói giảm nghèo , phát triển cộng đồng nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư.
 

Về lĩnh vực y tế, thể thao:Hội Châm cứu và Hội Đông y đã tổ khám chữa bệnh, nghiên cứu và ứng dụng phương pháp cai nghiện bằng châm cứu, chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc như xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu điều trị một số bệnh thông thường... Phong trào thể dục thể thao phát triển không chỉ ở các hội mà cả trong quần chúng nhân dân.
 

Về lĩnh vực kinh tế:Các nhà doanh nghiệp trên địa bàn nêu cao tri thức nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, học tập kinh nghiệm để phát triển sản xuất, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
 

Nhìn chung công tác quản lý hội thực hiện có nề nếp, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước đối với tổ chức hội, hội cấp nào chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp uỷ Đảng và chịu sự quản lý nhà nước của UBND cùng cấp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác quản lý về hội còn gặp một số vướng mắc sau:
 

Cơ sở vật chất của một số hội còn nhiều khó khăn, đa số hội không có trụ sở làm việc riêng phải nhờ địa điểm tại các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động. Một số hội chưa quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương xã hội hóa các hoạt động theo quy định của Đảng và Nhà nước, có hội khi thấy khó hoạt động lại đề nghị sự bao cấp của Nhà nước về kinh phí và biên chế.
 

Về cán bộ lãnh đạo hội tuy nhiệt tình, có kinh nghiệm song thực tế hầu hết là cán bộ kiêm nghiệm, do đó thời gian giành cho hoạt động chưa nhiều, hiệu quả còn hạn chế.
 

Thực hiện các văn bản của Chính phủ và của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý về hội, đã hướng dẫn các hội thực hiện đúng Nghị định 88/2003/NĐ-CP và Thông tư 01/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh 88/2003/NĐ-CP hướng dẫn về tổ chức, quản lý trong các thủ tục xin phép thành lập hội, phê duyệt Điều lệ hội. Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 3293/QĐ-CT ngày 12/11/2007 về uỷ quyền Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã, Chỉ thị số 52 ngày 16/8/2005 về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1796/QĐ-UB ngày 15/7/1998 của UBND tỉnh về quản lý tổ chức và hoạt động hội quần chúng, trong đó giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị trong quản lý hoạt động hội. Các sở, ngành, huyện, thị đã hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho hội tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, đã mạnh dạn giao cho hội đảm nhận các chương trình, dự án tạo điều kiện để các hội tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội.
 
 

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cải cách hành chính nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian tới: Các hội cần đẩy mạnh, nâng cao vai trò công tác hội cũng như công tác phát triển hội viên đông về số, mạnh về chất, phổ biến tuyên truyền pháp luật về hội, nâng cao chất lượng tổ chức hội, phối hợp với các ngành, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân, xây dựng các dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tiếp cận các dự án của các tổ chức NGO nhằm nâng cao năng lực hoạt động của liên hiệp hội. Đánh giá đúng thực trạng công tác hội tại cơ sở, tìm ra những mô hình, giải pháp hay để nhân rộng. Chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng để kiện toàn, quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách, đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 

Các cơ quan nhà nước với vai trò là cơ quan QLNN đối với các hội cần mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác hội, tạo điều kiện cho các hội tham gia vào công việc của Nhà nước.
Cần có quy định về cơ chế để đặt hàng, giao việc cho các hội, chuyển giao các dịch vụ công cho hội có điều kiện thực hiện, cho phép hội được nhận tài trợ trong và ngoài nước một cách thuận lợi,. Cần nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh, thể chế hoá trách nhiệm quản lý của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị đối với các hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước hội hoạt động.
 

Các cơ quan có thẩm quyềnở Trung ương, địa phươngquan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các hội có điều kiện làm việc, cần ban hànhluật về hội, trong khi luật chưa được ban hành nên được bổ sung, sửa đổi Nghị định 88/2003 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động hội.Nên phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động ở cấp huyện./.

 
Phí Lâm Hùng 
Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12