Kế hoạch CCHC năm 2018

22/12/2017

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 3674/QĐ-UBNDngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Vĩnh Phúc, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của tỉnh, ngày 18/12/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10130/KH-UBND về Kế hoạch CCHC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 (có kế hoạch chi tiết kèm theo)./.

Nguyễn Viết Lẫm
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11