Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

28/12/2017

Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch... về công tác CCHC theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện theo phân câp quản lý.

Kết quả nổi bật công tác CCHC năm 2017 ở một số nội dung như:

Về cải cách thủ tục hành chính: Đã có 1.652/1.724 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đạt 95,8% (các sở, ngành là 1.236 thủ tục, cấp huyện là 288 thủ tục, cấp xã là 128 thủ tục; trong đó cấp huyện và cấp xã đã đưa 100% TTHC ra giải quyết tại Bộ phận một cửa). Triển khai áp dụng xong Phần mềm ứng dụng giải quyết TTHC cho Bộ phận một cửa ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, đảm bảo liên thông ngang, dọc.Theo kế hoạch đến năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai khoảng 700 TTHC mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng và áp dụng Phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đã được UBND tinh ban hành tại Quyết định thành lập tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 25/7/2017. Hiện đang khẩn trương hoàn thiện Trụ sở (tại Thư viện Khoa học tỉnh) và các điều kiện khác để Trung tâm HCC tỉnh khai trương cuối tháng 12, đầu tháng 1/2018. Trung tâm HCC cấp huyện hiện đã khai trương và đi vào hoạt động 3 đơn vị: Phúc Yên, Bình Xuyên và Tam Đảo.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 về Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 69 đầu mối, trong đó 01 chi cục, 28 phòng chuyên môn và 40 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện; tinh giản 242 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và giảm 8.643 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng cho trên 200  trường hợp, với số kinh phí chi trả là hàng chục tỷ đồng, góp phần thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC..

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:         

Trong năm 2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Việc tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, không trùng lắp giữa khối Đảng và chính quyền. Để đáp ứng yêu cầu của tỉnh về xây dựng đội ngũ CBCCVC của tỉnh trong tình hình mới, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021. Hiện nay, tỉnh đang triển khai áp dụng Phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh.

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện đúng quy định. Nổi bật là Phần mềm quản lý văn bản Edocman, Phần mềm ứng dụng dùng chung cho Bộ Phận một cửa các cấp và việc duy trì, cải tiến ISO, ISO điện tử đối với các cơ quan, đơn vị tự tỉnh đến xã đúng quy định và là tỉnh có tỷ lệ UBND cấp xã cao trong cả nước áp dụng ISO (đến hết năm 2017 đạt 100% UBND cấp xã áp dụng ISO).

Kết quả các chỉ số: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX) 3 năm gần đây (2014, 2015, 2016) của tỉnh Vĩnh Phúc lần lượt là: PCI: 6, 4, 9; PAPI: 16, 30, 41; PAR INDEX: 13, 37, 8 cho thấy Chỉ số PCI và Chỉ số CCHC đã được cải thiện đáng kể những năm gần đây.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn bộc lộ những hạn chế như: Tổ chức bộ máy của một số cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước chưa tinh gọn, hoạt động chưa hiệu quả; việc đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức còn chậm; nguồn lực phục vụ cho công tác CCHC, nhất là Bộ phận một cửa của một số cơ quan, đặc biệt là cấp xã còn hạn chế việc khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả còn thấp, nhất là dịch vụ công trực tuyến và xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của nhân dân, của doanh nghiệp; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn còn thấp, còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết công việc....

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính ở các tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; Đổi mới phương thức và đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt chi bộ và tăng cường phổ biến, quán triệt những văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách sâu, rộng đến từng tổ chức, cơ quan, đơn vị nhằm giúp cho mọi đối tượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết Trung ương số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiến trúc Chính quyền điện tử; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng trở lên và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển CCVC và nâng ngạch theo quy định. Nâng cao chất lượng phân loại đảng viên hàng năm, đổi mới công tác nhận xét đánh giá CB,CCVC chức gắn với việc sử dụng bố trí, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo CB,CCVC theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nâng cao năng lực thực thi công vụ đối với đội ngũ CB,CCVC các cấp của tỉnh, ưu tiên cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB,CCVC ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017- 2021.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và HĐND các cấp trong quá trình tổ chức thực nhiệm vụ CCHC của từng tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình về cải cách hành chính. Lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, là một tiêu chí để đánh giá, bình xét việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh./.

Hoàng Văn Huân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6