Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

27/02/2018

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản tổ chức chức hiện kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và tổ chức, hoạt động của 07 sở, ngành và 03 huyện, thành, thị. Kết quả như sau:

Công tác tuyên truyền, quán triệt, tập huấn

Việc tuyên truyền, quán triệt, tập huấn về CCHC được triển khai đến toàn thể CB,CCVC và bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tập huấn, viết bài đăng trên báo, tạp chí, biểu diễn tiểu phẩm, sân khấu hóa... phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền gồm: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 và các văn bản khác có liên quan.

 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Về công khai thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp. UBND các huyện, thành, thị đã triển khai cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai từ UBND cấp xã lên UBND cấp huyện.

Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện các quy trình giải quyết TTHC theo quy định; thực hiện quy định đặt hòm thư góp ý tại Bộ phận một cửa theo đúng quy định; bố trí công chức trực hàng ngày, tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa theo quy định; quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, trang  thiết bị cho bộ phận một cửa, một cửa liên thông,

Việc triển khai áp dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa các cấp đã được triển khai áp dụng và bước đầu các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy chế sử dụng phần mềm do UBND tỉnh ban hành, giúp công khai kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC tại các cơ quan, đơn vị (thời điểm này phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa đã được triển khai 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành thị và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện).

Tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn

Thực hiện Nghị định số 24/2014/ NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 20 cơ quan chuyên môn cấp huyện; Thường trực HĐND quy định lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND tỉnh. Sau khi quy định lại 20 cơ quan thuộc UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh có 157 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 19 Chi cục và Ban trực thuộc. Đối với UBND cấp huyện có 109 cơ quan chuyên môn.

Qua kiểm tra nhìn chung  các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương được kiểm tra trong năm 2017 đều đảm bảo số lượng, tên gọi theo đúng hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác CCHC đã đạt được kết quả tương đối toàn diện, tích cực, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch hóa các nội dung về CCHC; thẩm định và công bố Chỉ số đánh giá CCHC đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công khai đầy đủ tại Bộ phận một cửa. Quy trình giải quyết của một số TTHC đã được rút gọn, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện các TTHC.

Tuy nhiên trong qua trình triển khai công tác CCHC vẫn còn một số cơ quan, đơn vị công khai chưa đầy đủ, hoặc công khai các quy trình, thủ tục, lệ phí cũ, việc ghi phiếu hẹn cho công dân khi tiếp nhận hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ còn chưa đầy đủ, thống nhất. Việc triển khai, ứng dụng phần mềm cho Bộ phận một cửa chậm tiến độ theo kế hoạch đặt ra, nhiều đơn vị sau khi áp dụng phần mềm không cập nhật thường xuyên các TTHC đặc biệt đối với cấp xã.

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới của tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể CBCCVC các văn bản của Trung ương và của tỉnh về CCHC giai đoạn 2016-2020; Nghiêm túc thực hiện việc ban hành kế hoạch CCHC hàng năm, giai đoạn; Thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp; Tổ chức thực hiện chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh theo quy định.

Hai là: Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 để đề xuất tổ chức triển khai phù hợp, hiệu quả.

Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác CCHC. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Tích cực điều tra, khảo sát nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thực hiện triệt để việc lấy kết quả công tác CCHC là tiêu chí đánh giá khen thưởng đối với tập thể và cá nhân.

Bốn là:  Bố trí  CCVC có tinh thần, thái độ và chuyên môn tốt để trực giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp. Thực hiện nghiêm việc công khai hoá các TTHC, ghi chép sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, phiếu hẹn tại Bộ phận một cửa các cấp theo quy định.

Trần Thị Phương Lan
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13