Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

04/09/2018

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử...Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Ngày 14/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và các địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ

 công trực tuyến mức độ 3, 4.

 Vậy, dịch vụ công trực tuyến là gì và tình hình triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào?

Dịch vụ công trực tuyến là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy đủ các thông tin về những thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Thực tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hầu hết các thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất cần thiết để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ công trực tuyến, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 94, trong đó UBND cấp huyện 4 thủ tục hành chính, UBND cấp xã 4 thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Vĩnh Phúc còn nhiều khó khăn, vướng mắc và không đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  Nguyên nhân là do các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 không đồng đều, thủ tục hành chính có phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Mỗi dịch vụ công lại gắn với một thủ tục hành chính có thể thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có thể triển khai theo ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương.  

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, quy trình quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng, triển khai các ứng dụng. Hiện Trung ương chưa có văn bản thống nhất, hướng dẫn, kiểm soát việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO kết hợp ứng dụng CNTT nên chưa triển khai thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử còn triển khai chậm. Các hệ thống thông tin triển khai từ các cơ quan Trung ương xuống địa phương còn hạn chế trong liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống tại địa phương. Hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chuyên sâu về CNTT, nhất là lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin còn ít; trình độ ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp còn thấp. Đặc biệt, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết tâm, quyết liệt trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử nói chung.  

Để sớm đạt mục tiêu hoàn chỉnh 100% dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Vĩnh Phúc đang đầu tư xây dựng nền tảng dịch vụ chính quyền địa phương LGSP (Local Government Service Platform) , kết nối, liên thông với dựng nền tảng dịch vụ quốc gia NGSP (National Government Service Platform) theo kiến trúc chính quyền điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về lợi ích của việc triển khai, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định về chuẩn hóa thông tin đầu vào, đầu ra, chuẩn hóa các chỉ số báo cáo, thống kê…trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo tiêu chuẩn chung phục vụ các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT. 

Đồng thời, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 liên quan đến các thủ tục hành chính triển khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa. Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh. Đưa các tiêu chí về cung cấp dịch vụ công trực tuyến vào xét thi đua ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển CNTT; tổ chức các đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về CNTT.  

Hoàng Văn Huân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5