UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020

21/08/2019

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với việc đưa tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các báo, tạp chí, bản tin của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành trong tỉnh được phản ánh đầy đủ, kịp thời.  

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019-2020. Kế hoạch nêu rõ nội dung, hình thức tuyên tuyền đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành của địa phương triển khai thực hiện (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11