UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

03/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định s225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 30/12/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Theo Kế hoạch, đã đề ra 47 nhiệm vụ thuộc 7 nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền, tập huấn. Kế hoạch đã giao rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành để các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11