Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

19/03/2021

Ngày 18/3/2021, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.


Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều thành tích tích cực trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã thông qua báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với nhiều thành tựu đạt được toàn diện trên 06 nội dung cải cách hành chính, gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời định hướng công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu: Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo và phát triển, liêm chính phục vụ Nhân dân.

Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được một số thành tích  nhất định trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Kết quả đánh giá của chỉ số cải cách hành chính những năm gần đây được cải thiện và ổn định, cụ thể: Năm 2017 xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố; Năm 2018 xếp vị trí 14/63 tỉnh, thành phố và năm 2019 xếp vị trí 10/63. Về chỉ số SIPAS đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: Năm 2017, Chỉ số hài lòng đạt 95,75%, xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố; Năm 2018, đạt 88,2%, xếp thứ 13/63  tỉnh, thành phố; Năm 2019, đạt 83,37%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu phấn đấu chỉ số đánh giá cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc thuộc tốp 15/63 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Để đạt mục tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 10 năm thực hiện cải cách hành chính; đồng thời chủ động tìm ra phương hướng khắc phục, tháo gỡ tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn trong hoạt động hành chính nhằm từng bước nâng cao hoạt động hành chính quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra./.

Trần Ngọc Nam
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11