UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

17/06/2021

Thực hiện Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về việc Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 16/06/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc công bố, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, ở nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm (6 cơ quan, đơn vị), Bảo hiểm xã hội tỉnh là đơn vị đứng vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính, đạt 93,14 điểm, tiếp đó là Công an tỉnh đạt 91,20 điểm…

Nhóm các sở, ban, ngành gồm (20 cơ quan, đơn vị), Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị xếp vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính, đạt 93,06 điểm, tiếp theo là Sở Tài chính đạt 92,90 điểm, Thanh tra tỉnh đạt 92,47 điểm…

Nhóm UBND các huyện, thành phố gồm (9 đơn vị), huyện Vĩnh Tường là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính, đạt 86,93 điểm, tiếp theo là thành phố Phúc Yên đạt 86,75 điểm; huyện Tam Đảo đạt 86,50 điểm…

Thông qua việc đánh giá và công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính trong những năm tiếp theo. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính nhà nước và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan, hành chính trên địa bàn tỉnh./.

(Đính kèm file Quyết định 1557/QĐ-UBND)

Nguyễn Thị Định
Sở Nội vụ tỉnh VĨnh Phúc

 

File đính kèm

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11