UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

17/06/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc, Quy chế  gồm 4 chương và 30 điều: Chương I: Quy định chung, Chương II: Công tác văn thư, Chương III: Công tác lưu trữ, Chương IV: Tổ chức thực hiện.

Quy chế được áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung được quy định rõ và cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ. Soạn thảo ban hành văn bản (thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, quy trình soạn thảo, ban hành văn bản, sao văn bản); quản lý văn bản (trình tự quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý văn bản điện tử); lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (Danh mục hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu); quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật; thu thập chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu (thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu, hủy tài liệu hết giá trị); bảo quản tổ chức sử dụng tài liệu (khai thác, sử dụng, quản lý tài liệu lưu trữ, báo cáo thống kê tài liệu lưu trữ).  

Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; UBND các xã, phường thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; các tổ chức cá nhân (gọi chung là các cơ quan, tổ chức, cá nhân) có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trong việc thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND được quy định cụ thể như sau:

1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm: hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy chế định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: căn cứ vào Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế, đồng thời chỉ đạo xây dựng Quy chế chi tiết về công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2021, thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày11/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan./.

Nội dung Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND xem tệp đính kèm dưới đây.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11