Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

05/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 31/12/2020  của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Văn Hòa - Phó giám đốc Sở Nội vụ. Tại điểm cầu cấp tỉnh tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và công chức đảm nhiệm công tác cải cách hành chính các cơ quan, tổ chức; Tại điểm cầu 9 huyện, thành phố có các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và công chức trực tiếp đảm nhận công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phú Sơn-Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Phú Sơn đã phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, qua đó đề nghị Lãnh đạo, công chức trực tiếp đảm nhận công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung, sau khi kết thúc Hội nghị có những chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, có những tham mưu đề xuất, giải pháp đột phá về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ triển khai các văn bản của Trung ương

Hội nghị đã được đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã triển khai các nội dung chính của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; đồng chí đã nhấn mạnh và nêu rõ các nội dung quan trọng trong cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 các địa phương cần tập trung vào một số nội dung chính: về cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đồng thời yêu cầu các địa phương cần bám sát vào thực tế để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính cho phù hợp và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở mỗi đơn vị, địa phương.


Đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã quán triệt triển khai Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào 6 nội dung và 68 nhiệm vụ cụ thể, trong đó giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và hàng năm; Triển khai, Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định Chỉ số cải cách hành chính theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh. Trên cơ sở đó đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, tham mưu, đề xuất, ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thiết thực và hiệu quả.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 9 điểm cầu cấp huyện, thành phố

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã cảm ơn đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã quan tâm, bố trí thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung, nhiệm vụ quan trọng về công tác cải cách hành chính, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo đúng tinh thần của Trung ương, của Chính phủ và Bộ Nội vụ./.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11