UBND tỉnh ban hành Văn bản quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

10/09/2021

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7729/UBND-TH1 về quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để quản lý và bảo quản tài liệu lưu trữ an toàn, tránh mất mát, hư hỏng tài liệu khi chia, tách, sáp nhập các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính khi thực hiện chia, tách, sáp nhập: cơ quan, tổ chức khi chia, tách, sáp nhập thành các cơ quan, tổ chức mới; cơ quan, tổ chức trước khi chia, tách, sáp nhập không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi chuyển đổi hình thức sở hữu không thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi hình thức sở hữu nhưng chưa bàn giao được hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử hoặc cơ quan quản lý cấp trên do trường hợp đặc biệt; cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu lập phương án phân loại, tổ chức sắp xếp, chỉnh lý theo Phông lưu trữ để bảo quản.

Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, bảo quản tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và theo nguyên tắc không được làm mất mát, hư hỏng, phân tán, lộ, lọt, bí mật tài liệu. Hàng năm, thực hiện báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo quy định./.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11