Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 05/11/2021

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 22/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh ban hành Văn bản quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 10/09/2021

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7729/UBND-TH1 về quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 12/08/2021

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Vĩnh Phúc xếp thứ 15 về Chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 6 về Chỉ sồ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 29/06/2021

Sáng ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc 17/06/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc, Quy chế gồm 4 chương và 30 điều: Chương I: Quy định chung, Chương II: Công tác văn thư, Chương III: Công tác lưu trữ, Chương IV: Tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 17/06/2021

Thực hiện Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh về việc Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 19/03/2021

Ngày 18/3/2021, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học: Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 14/11/2020

Ngày 09/11/2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc 31/08/2020

Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với sự tham gia tích cực của cơ quan hành chính các cấp và cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11