UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025

22/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

1. Mục tiêu: Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; duy trì, cải thiện và phấn đấu chỉ số đánh giá cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) trong tốp 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cụ thể tập trung vào 68 nhiệm vụ thuộc 06 nội dung, gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

2. Yêu cầu: Việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/ 2021 của Chính phủ; yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2021-2025.

3. Tổ chức thực hiện

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Tập trung tuyên truyền nghiêm túc Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản triển khai, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí đủ nguồn lực (cán bộ, công chức, viên chức, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả cải cách hành chính với UBND tỉnh theo quy định qua Sở Nội vụ tổng hợp chung (gồm: Báo cáo quý I, báo cáo 06 tháng, báo cáo quý III và báo cáo năm trước ngày 20 của tháng cuối quý).

Ngoài ra, UBND tỉnh giao trách nhiệm chủ trì, thực hiện và chịu trách nhiệm giải trình với UBND tỉnh các nội dung cải cách hành chính cho từng sở, ngành cụ thể (Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ)./.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11