UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

15/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 với nội dung như sau:

1.  Tuyên truyền đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản sau đây:

a) Cải cách thể chế: Các quy định của Trung ương và của tỉnh về cải cách thể chế; kết quả của việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Cải cách thủ tục hành chính: Tuyên truyền kết quả nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;Kết quả thực hiện rà soát, đơn giải hóa thủ tục hành chính, công khai, công bố thủ tục hành chính theo quy định; Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; Các mô hình, sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...

c) Cải cách tổ chức bộ máy: Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tinh thần tại Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

d) Cải cách chế độ công vụ: Tình hình, kết quả cải cách chế độ công vụ; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ; ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; Những đột phá về cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh.

đ) Cải cách tài chính công: Kết quả công tác cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh; Kết quả của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

e) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo quy định của Trung ương và của tỉnh; Kết quả việc ứng dụng công nghệ thông tin; Vai trò ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần công khai, minh bạch.

3. Tăng cường tuyên truyền cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các tổ chức, tập thể xuất sắc, các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền các ý kiến, góp ý, hiến kế, phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh...

4. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin, cơ chế, chính sách và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Tuyên truyền đối với nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT)…

6. Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình; Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; Tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, đĩa CD, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; Tổ chức các cuộc thi, chương trình đối thoại, tọa đàm.

7. Nội dung trọng tâm tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

a) Đối với các hoạt động tuyên truyền thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương: Đăng tải tin, bài, ảnh trên Cổng Thông tinđiện tửcủa cơ quan, đơn vị, địa phương; Phát hành các ấn phẩm như bản tin, đĩa CD, tờ rơi, tờ gấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Tổ chức các hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; Tổ chức tọa đàm, đối thoại, tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính.

b) Đối với các hoạt động tuyên truyền cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học  và Kỹ thuật tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính phát trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Vĩnh Phúc: Định kỳ hàng tuần, hàng tháng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên báo Vĩnh Phúc; Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính cho các cơ quan, báo chí truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: Băng-rôn, pa-nô, áp-phích, ma két.

8. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, thời gian và phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành chính theo thẩm quyền quản lý và theo phân cấp ngân sách hiện hành;bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì và các đơn vị được giao phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính tại Mục III của kế hoạch này cầnbám sát các nội dung tuyên truyền, thường xuyêncập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; định kỳ báo cáo kết quả thiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/12/2022.

Giao Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch này và các kế hoạch khác liên quan đến công tác cải cách hành chính; Định kỳ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính với UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11