UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

28/04/2022

Ngày 14/04/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp thành 3 nhóm như sau:

Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm 6 cơ quan. Kho bạc nhà nước tỉnh là đơn vị đứng vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính, đạt 90,86 điểm. 

Nhóm các sở, ban, ngành gồm 20 cơ quan. Sở Xây dựng là đơn vị đứng vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính, đạt 92,08 điểm. 

Nhóm UBND các huyện, thành phố gồm 9 đơn vị. UBND huyện Vĩnh Tường là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính đạt 87,38 điểm. 

Việc chấm điểm công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, thông qua đó đưa ra được các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của các cơ quan, phát huy vai trò của cải cách hành chính nâng cao hiệu quả và năng lực chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

(Kèm theo Quyết định 728/QĐ-UBND)

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11