Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 29/06/2020

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 24/6/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Điểm mới về trình độ chuẩn của giáo viên và chính sách đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2019 04/06/2020

Luật Giáo dục năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Luật Giáo dục gồm 9 chương, 115 điều, có hiệu lực ngày 01/7/2020.

Các quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 25/05/2020

Để có căn cứ thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 17/04/2020

Ngày 25/11/2019 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Theo đó, Luật có một số điểm mới như:

Chính phủ sửa đổi quy định sử dụng, trọng dụng, thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 13/04/2020

Ngày 01/03/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020

Để hỗ trợ kịp thời đối với những người bị cách ly y tế và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch

Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 23/03/2020

Nhằm phòng chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

Đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 13/03/2020

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

Tuyển dụng giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở năm 2020 27/02/2020

Thực hiện Công văn số 1044/UBND-TH1 ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020, từ ngày 25/02/2020, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài 21/01/2020

Ngày 20/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5