Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. 21/12/2020

Ngày 10/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn triển khai một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức 09/12/2020

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Chính phủ ban hành Nghị định về tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ ngày 01/01/2021 27/11/2020

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ

Quy định mới của Chính phủ về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện 11/11/2020

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 04/11/2020

Ngày 28/10/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập. 22/10/2020

Ngày 01/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 07/10/2020

Thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, ngày 26/9/2020 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Những thay đổi về lương hưu, điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp một lần đối với người lao động theo Bộ luật lao động năm 2019 15/09/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức 09/09/2020

Ngày 04/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu cao tuổi hơn đối với cán bộ, công chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. 03/09/2020

Ngày 25/8/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6