Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc 16/01/2019

Nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên chính, để qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính

Quy định về việc xếp lương đối với lãnh đạo Doanh nghiệp khi chuyển công tác sang các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 13/11/2018

Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT- BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 24/09/2018

Ngày 31/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 05/09/2018

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/07/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018 23/08/2018

Ngày10/07/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 29/06/2018

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 19/04/2018

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng

Kết quả sau 1 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc 07/03/2018

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên gần 1.236 Km2 (đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố) với dân số 1, 054 triệu người.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương 28/02/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức nâng ngạch công chức 31/01/2018

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV

Tháng 2, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9