Phòng Công chức viên chức - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011

11/01/2012
Phòng Công chức viên chức - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2011 Phòng Công chức viên chức (CCVC), Sở Nội vụ đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2011 Phòng Công chức viên chức (CCVC), Sở Nội vụ đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thể hiện trên các lĩnh vực sau:
 
Thứ nhất, về công tác theo dõi và quản lý biên chế:
 
Sau khi có Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2011, Phòng CCVC đã chủ động báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án giao biên chế và hợp đồng lao động năm 2011 cho các cơ quan HCSN trong toàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các đơn vị phân bổ và sử dụng biên chế theo quy định hiện hành. Trong năm 2011, Phòng CCVC đã xây dựng báo cáo về tình hình sử dụng biên chế năm 2011 và kế hoạch biên chế sự hành chính, nghiệp năm 2012 trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đảm bảo đúng chỉ tiêu UBND tỉnh giao; Tuy nhiên một số ngành chậm tổ chức triển khai bố trí biên chế theo chỉ tiêu được giao.
 
Đi đôi với việc tích cực tham mưu trình lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành văn bản về quản lý, sử dụng biên chế, trong năm 2011, Phòng CCVC đã phối hợp với Phòng XDCQ, Văn Phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo tiến hành khảo sát 328/535 cơ sở giáo dục - đào tạo trong toàn tỉnh để đánh giá tình hình sử dụng biên chế. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp phù hợp với thực tiễn.
 
Thứ hai, về công tác thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận, điều động CC,VC
 
Do đây là lần đầu tiên Tỉnh tổ chức thi tuyển công chức theo Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Chính phủ và Bộ Nội vụ, vì vậy, trong quá trình tổ chức thi tuyển công chức năm 2011 của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn như: xây dựng ví trí việc làm cần tuyển, yêu cầu điều kiện người dự tuyển, nội dung thi tuyển, tổ chức triển khai thi tuyển…Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2011, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh đã đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Trong kết quả chung đó có sự cố gắng nỗ lực rất cao của tập thể Phòng CCVC. Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2011 của tỉnh đã có 509 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 148 thí sinh trúng tuyển theo quy định.
 
Cùng với việc tham mưu trình lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức năm 2011, Phòng CCVC đã thẩm định trình lãnh đạo Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức của 39 đơn vị sự nghiệp; Phối hợp với Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở) thẩm định kết quả trúng tuyển đối với 1.001 viên chức các đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh, trong đó chủ yếu là viên chức ngành Giáo dục - đào tạo và ngành Y tế; Tiếp nhận và bố trí công tác 23 CC,VC.
 
Phòng CCVC đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, trình lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn việc điều động, bố trí CB,CC,VC tại Văn phòng điều phối chương trình Xây dựng Nông thôn mới và Ban Giản phóng mặt bằng & Phát triển quỹ đất tỉnh.
 
Thứ ba, về công tác cán bộ: 

Sau khi có Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh uỷ về bổ nhiệm cán bộ, Phòng CCVC bao cáo lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị; Trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm 05 cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Trình Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ kế toán Ban Quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (REII), bổ nhiệm kế toán trưởng quỹ Hợp tác xã thuộc Liên minh HTX; Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nghỉ chế độ hưu trí đối với Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc và Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
 
Thứ tư, về giải quyết chế độ, chính sách cho CB,CC,VC 

Trong năm 2011, Phòng CCVC đã thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ cho 18.441 CB,CC,VC; Xét duyệt trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 đối với 10.246 CB,CC,VC có hệ số lương từ 3,0 trở xuống. Tổng kinh phí trình UBND tỉnh cấp bổ sung để thực hiện các chế độ trên là 9.961 triệu đồng. Thực hiện nâng lương thường xuyên năm 2011 cho 5702 CB,CC,VC; Nâng lương trước thời hạn 749 người; Nâng trước thời hạn để nghỉ hưu 18 người. Xét chuyển loại cho 18 công chức và 571 viên chức sau khi đã đào tạo nâng cao trình độ. Nâng ngạch không qua thi để hưu là 7 người; Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cho 20 người; Chuyển ngạch cho 8 công chức Quản lý thị trường; Bổ nhiệm ngạch Kiểm lâm viên chính cho 04 công chức đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch kiểm lâm viên chính năm 2011; Cử 17 CB,CC,VC dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011. Giải quyết phụ cấp thâm niên nghề cho 88 công chức ngành Thanh tra và Kiểm lâm; Giải quyết trợ cấp lần đầu cho 28 viên chức sự nghiệp giáo dục công tác tại vùng 135; Xét duyệt phụ cấp công vụ cho công chức các sở, ban ngành, huyện thị với tổng số 1690 người.  

Giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với 82 người với kinh phí chi trả là 4.432triệu đồng; Trình UBND tỉnh giải quyết chế độ ưu đãi cho 125 người với tổng kinh phí là 2.245 triệu đồng; Giải quyết chế độ thu hút 02 người với số tiền là 70 triệu đồng.
 
Thứ năm, về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC:
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC được lãnh đạo Sở Nội vụ đánh giá có nhiều đổi mới và đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ. Bên cạnh vịêc tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2011 theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Chương trình cử CB,CC,VC đi đào tạo ở nước ngoài năm 2011, Phòng CCVC đã chủ động báo cáo lãnh đạo Sở trình Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cử 55 giáo viên đi đào tạo tiếng Anh tại Philippines; Cử 17 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về nông thôn tại Đài Loan; cử 15 cán bộ đi đào tạo về Du lịch tại Vân Nam, Trung Quốc. Nhìn chung các chương trình này được đa số học viên đánh giá là có hiệu quả và thiết thực, bổ ích. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình mới chỉ triển khai được một khoá đầu tiên, do vậy vẫn còn một số hạn chế nhất định.  

Ông Phạm Quang Tuệ - Giám đốc Sở Nội vụ thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông, Đài Loan
 
Các chương trình đào tạo 59 sinh viên ngành y tế tại Đại học Y Hà Nội, 35 học sinh của tỉnh tại Đại học Kinh tế Tài chính Vân Nam, Học Viện Đông Y, ĐH Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc; Trình UBND tỉnh cử 188 CB,CC,VC đi đào tạo sau đại học, trong đó có 176 thạc sỹ và 12 tiến sỹ.
 
Với những thành tích đạt được trong năm 2011, Phòng CCVC đã được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND tỉnh về những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Phòng CCVC trong năm qua và đây cũng là động lực để Phòng CCVC tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
        Bùi Thị Thu Hằng
    Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7