Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

31/10/2017

Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Đối tượng hưởng mức hỗ trợ từ Nghị quyết này là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện; Giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao số lượng người làm việcngười làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội, các quỹ.

Các đối tượng trên có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/1 tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người.

Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 30/6/2019.

Nghị quyết hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng được ban hành nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Nội dung cụ thể Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND được đăng tải kèm theo./.

Phòng Công chức, viên chức
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11