Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương

28/02/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, bên cạnh các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tư thì Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở:

Tiêu chuẩn về năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2.

Có trình độ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường hợp địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số thông dụng trong vùng để phục vụ công tác.

Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Được quy hoạch chức danh Giám đốc sở, ngành và tương đương.

Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở:

Tiêu chuẩn về năng lực: Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3.

Có chứng chỉ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) trình độ B hoặc A2 hoặc bậc 2 theo quy định hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương hoặc Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và tương đương trở lên.

Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/03/2018.

Phòng Công chức, viên chức
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11