Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

05/09/2018

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Theo đó, chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được quy định bao gồm 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí, cụ thể:

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nghề nghiệp gồm 3 tiêu chí là đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường và năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

Tiêu chuẩn 2: Quản trị nhà trường gồm 7 tiêu chí là Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; Quản trị nhân sự nhà trường; Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; Quản trị tài chính nhà trường; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường; Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường;

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục gồm 3 tiêu chí là Xây dựng văn hóa nhà trường; Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội gồm 3 tiêu chí là Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường;

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin gồm 2 tiêu chí là  sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp.

Việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông làm căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông để đánh giá phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.Đồng thời chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2018 và thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Nguyễn Thị Diệu Linh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5