Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

16/01/2019

Nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên chính, để qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và có kế hoạch quản lý, sử dụng, thực hiện các quyền lợi cho đội ngũ này; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và động viên, khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức hành chính và những người làm việc tại tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh giữ ngạch chuyên viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8223/KH-UBND ngày 22/10/2018 về việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, thời gian tổ chức thi vào ngày 12,13/01/2019 tại địa điểm thi trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo kỳ thi

Đối tượng dự thi bao gồm công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm (thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã); Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang xếp và hưởng lương theo ngạch chuyên viên và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế đang làm việc trong các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh đang xếp và hưởng lương theo ngạch chuyên viên đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

Tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 có 193 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 169 cán bộ, công chức, 24 viên chức. Kỳ thi nâng ngạch theo hình thức cạnh tranh, công khai, minh bạch, nên tất cả cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định đều được đăng ký dự thi, không hạn chế số lượng. Việc tổ chức đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, khách quan và đúng quy định của pháp luật với sự giám sát của Bộ Nội vụ, Ban Giám sát và Hội đồng thi do UBND tỉnh thành lập.

Đây là kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức thi, việc ủy quyền này thể hiện sự phân cấp, phân quyền cho các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi. Việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức rất quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc và hoàn thiện cơ cấu, ngạch, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương.

Phòng CCVC
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5