Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNVsửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính

13/06/2019

Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Thông tư, một số nội dung có thay đổi như sau:

1.Việc tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện theo 02 vòng thi: Vòng 1: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ. Nếu đạt kết quả vòng 1(từ 50 điểm trở lên) thì tiếp tục thi vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.   

2. Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Viên chức đạt kết quả thi thăng hạng khi điểm mỗi bài thi đạt từ đạt từ 50 điểm trở lên (quy định trước đây là 55 điểm).

3.Về thực hiện chế độ hợp đồng đối với viên chức: Khi tuyển dụng người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định có thời hạn từ 12 tháng trở lên nhưng không vượt quá 36 tháng trong đó có thời gian tập sự. Sau khi hết thời gian hợp đồng xác định có thời hạn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Về chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, được điều chỉnh theo quy định pháp luật về lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng và kinh phí do NSNN bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên

 Ngoài ra Thông tư còn qui định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức,viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức thi tuyển Công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức,viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Các nội dung chi tiết theo Tệp đính kèm:

https://www.moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2019/05/Van%20ban%20moi/Thong%20tu%20so%2003-2019_TT-BNV.pdf

Đinh Thị Hồng Vân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc


 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5