UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

20/09/2019

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 6/8/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Mục đích là  nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định về văn hóa công vụ; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; triển khai thực hiện nghiêm và đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là một trong các tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại Kế hoạch, để các cơ quan, đơn vị tiển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung được đề ra vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cũng đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Việc triển khai thực hiện phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

 

 

5. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện đề án văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch UBND tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo đúng Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5