Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

03/12/2019

Ngày 26/11/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD&ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Cụ thể đã bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đối với chương trình ngoại ngữ thực hành cả ba trình độ A,B,C kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.

 

Các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A,B,C đã được cấp theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng hiện hành.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A,B,C theo chương trình giáo dục thường xuyên đang được triển khai thực hiện trước ngày 05/01/2020 khi Thông tư số 20/2019/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11