Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 19/11/2019

Ngày 11/11/2019 Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Những điểm mới trong chính sách về bảo hiểm xã hội từ năm 2020 31/10/2019

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 14/10/2019

Ngày 12/8/2019 Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch 01/10/2019

Ngày 9/9/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV 01/10/2019

Ngày 24/9/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công chức, Viên chức Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CPngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 20/09/2019

Ngày 2/8/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 20/09/2019

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp huyện 03/09/2019

Ngày 9/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 26/08/2019

Luật phòng, chống tham nhũng 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, gồm có 10 chương, 96 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức 22/08/2019

Ngày 12/7/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7