Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 18/07/2019

Ngày 01/7/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Quy định về báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 11/07/2019

Ngày 01/6/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 bãi bỏ thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 26/06/2019

Ngày 14/05/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNVsửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 13/06/2019

Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 04/06/2019

Ngày 9/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc 16/01/2019

Nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên chính, để qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính

Quy định về việc xếp lương đối với lãnh đạo Doanh nghiệp khi chuyển công tác sang các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 13/11/2018

Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT- BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 24/09/2018

Ngày 31/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 05/09/2018

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/07/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018 23/08/2018

Ngày10/07/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7