Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 29/06/2018

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 19/04/2018

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng

Kết quả sau 1 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc 07/03/2018

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên gần 1.236 Km2 (đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố) với dân số 1, 054 triệu người.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương 28/02/2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành Phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức nâng ngạch công chức 31/01/2018

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ 06/11/2017

Nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, ngày 07/10/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ.

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng 31/10/2017

Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Đại hội Chi bộ Công chức, viên chức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020 30/10/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Nội vụ, ngày 29/9/2017 Chi bộ công chức, viên chức đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 24/08/2017

Ngày 27/07/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 25/07/2017

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7