UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 20/09/2019

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp huyện 03/09/2019

Ngày 9/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 26/08/2019

Luật phòng, chống tham nhũng 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, gồm có 10 chương, 96 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức 22/08/2019

Ngày 12/7/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 18/07/2019

Ngày 01/7/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Quy định về báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 11/07/2019

Ngày 01/6/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 bãi bỏ thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 26/06/2019

Ngày 14/05/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNVsửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 13/06/2019

Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 04/06/2019

Ngày 9/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc 16/01/2019

Nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên chính, để qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5