Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa 14/10/2021

Ngày 16/9/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BYT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa. Thông tư áp dụng đối với viên chức khúc xạ nhã khoa làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN tại chính quyền địa phương 06/10/2021

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ

Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 30/08/2021

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ

Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 06/08/2021

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định có một số nội dung cụ thể sau:

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 18/06/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 04/06/2021

Ngày 6/5/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2011-2030” 17/05/2021

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 228//QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2011-2030”.

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 27/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 26/3/2021 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức 26/03/2021

Ngày 10/12/2020 Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Quyết định: số 1065/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 1066/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Một số quy định thay đổi với giáo viên trường Công lập 02/03/2021

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư: số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT, số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) công lập.

Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11