Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài

21/01/2020

Ngày 20/11/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết đã đánh giá mặt được, mặt hạn chế trong việc xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút nhân tài của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Phấn đấu đến năm 2025, hình thành được đội ngũ chuyên gia giỏi trong hầu hết các lĩnh vực.

- Xây dựng và đưa Quỹ hỗ trợ phát triển Tài năng tỉnh vào hoạt động từ năm 2020.

- Thu hút được tối thiểu 50 nhân tài vào bộ máy các cơ quan trong giai đoạn 2020-2025.

- 80% phát minh, sáng kiến, sáng chế, các nhiệm vụ khoa học được thực hiện bởi đội ngũ trí thức của tỉnh hoặc do đội ngũ trí thức của tỉnh đồng chủ trì.

- Hàng năm tổ chức được 02-03 chương trình, nội dung hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, các tổ chức uy tín… để chuyển giao tri thức.

- Mỗi năm cử từ 100-150 cán bộ, công chức đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và 700-800 cán bộ, công chức, viên chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra hai nhóm nhiệm vụ và giải pháp:

Một là, về xây dựng đội ngũ trí thức: Bao gồm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu về công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; thực hiện chính sách để xây dựng và tôn vinh tri thức; về đào tạo, bồi dưỡng trí thức; cơ cấu lại để sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức hiện có; quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm trí thức là cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, về trọng dụng nhân tài: Bao gồm các nhiệm vụ định hướng thu hút, trọng dụng nhân tài; nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù về trọng dụng nhân tài; môi trường làm việc và cơ hội phát triển; tuyển dụng và quản lý sử dụng đối với nhân tài; đánh giá kết quả làm việc và nguồn lực tài chính trong trọng dụng nhân tài.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quy định cụ thể nhiệm vụ đối với các cơ quan Đảng, chính quyền thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6