Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

17/04/2020

Ngày 25/11/2019 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Theo đó, Luật có một số điểm mới như:

1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức:

Khái niệm công chức được sửa đổi là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức.

Về chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ công chức: Luật đã quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với công chức có tài năng trong hoạt động công vụ. Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; Trên cơ sở đó người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức quyết định chế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tnh quản lý.

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Sửa đổi thành 04 mức là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ (thay quy định cũ là Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực) và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Về nâng ngạch công chức: Luật bổ sung quy định xét nâng ngạch công chức khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thnâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc; các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức. Ngoài ra còn phải đáp ứng yêu cầu như: có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận; được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

Về kỷ luật: Bổ sung quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật công chức cũng được sửa đổi để phù hợp với quy định kỷ luật đảng.

2. Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức:

Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 trở đi thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Về đánh giá viên chức: Căn cứ đặc thù công việc của đơn vị, người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ban hành quy định đánh giá viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc đơn vị, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện đánh giá hàng năm.

Về kỷ luật: Bổ sung quy định kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Chính phủ quy định việc xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5