Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

29/06/2020

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 24/6/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Nội dung của Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các Hội, Quỹ cấp tỉnh được giao biên chế và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ thuộc 02 nhóm lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản của cơ quan, đơn vị và trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc thuộc 18 lĩnh vực (Tổ chức cán bộ; Tài chính, ngân hàng; Công Thương; Xây dựng; Giao thông…). Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ là từ đủ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng).

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh quy định các nội dung về phương thức chuyển đổi, quy trình thực hiện, các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi trong các trường hợp đặc biệt, quyền và nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng và ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là một trong những biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Mặt khác, tạo điều kiện cho công chức, viên chức phải chuyển đổi nâng cao trình độ, nhận thức về các lĩnh vực chuyên môn trong cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp cận với nhiệm vụ công tác mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, tạo điều kiện cho việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh thay thế Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 02/02/2018 về việc tiếp tục thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.
Nội dung cụ thể Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh được đăng tải kèm theo./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7