Những thay đổi về lương hưu, điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp một lần đối với người lao động theo Bộ luật lao động năm 2019

15/09/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Bộ Luật lao động năm 2019 có nhiều điểm mới, trong đó có những thay đổi về mức hưởng lương hưu, điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp một lần mà người lao động cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân, cụ thể:

1. Cách tính lương hưu đối với lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 như sau:

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 56 và Điểm a Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính =45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ướng với số năm đóng BHXH.

Đối với lao động nam: Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thi được hưởng 45% (hiện nay là 18 năm). Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%. Sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%. Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%. Sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%. Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

2. Điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021:

Trong điều kiện lao động bình thường, khi người lao động đủ tuổi (nam: đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ: đủ 55 tuổi 04 tháng) và có đủ 20 năm đóng BHXH thì sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động, người lao động đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ Luật lao động năm 2019 nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ướng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp 1 lần, cụ thể như sau:

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc: Mức trợ cấp một lần tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0.5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện: Mức trợ cấp một lần tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Nguyễn Thị Diệu Linh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7