Quy định mới của Chính phủ về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện

11/11/2020

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020. Theo quy định tại các Nghị định trên số lượng cấp phó thực hiện như sau:

1. Số lượng Phó Giám đốc sở: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.

2. Số lượng Phó Chánh Văn phòng sở, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

Phó Chánh Văn phòng sở, Phó Trưởng phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức; cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng.

Phó Chánh Văn phòng sở, Phó Trưởng phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng.

Phó Chánh Văn phòng sở, Phó Trưởng phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng.

3. Số lượng Phó Chánh Thanh tra sở: Thanh tra sở có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Thanh tra; từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.

4. Số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở: Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng; Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

5. Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở: Phòng có dưới 07 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; từ 07 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

6. Số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện: Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Trên đây là quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 11, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12