Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

14/10/2021

Ngày 16/9/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BYT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa. Thông tư áp dụng đối với viên chức khúc xạ nhã khoa làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

Tên, mã số chức danh nghề nghiệp: khúc xạ nhãn khoa (hạng III), mã số V.08.11.30.

Để được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp viên chức khúc xạ nhãn khoa, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về nhiệm vụ, năng lực chuyên môn thì viên chức khúc xạ nhãn khoa phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp: Tận tụy vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế; thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; trung thực, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khúc xạ nhãn khoa trở lên.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật về mắt, tật khúc xạ, sử dụng quy trình chẩn đoán, điều trị tật khúc xạ; thực hiện được kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa, điều chỉnh tật khúc xạ và chỉnh kính; có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng; có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương:

- Nguyên tắc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa:

+ Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) phải căn cứ vào vị trí việc làm viên chức đang đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao.

+ Khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

- Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa:

+ Chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

+ Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/ 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư số 14/2021/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11