Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh

06/05/2022

Ngày 14/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Để hiện giải pháp đột phá về công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, lãnh đạo, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, cụ thể như sau:

1. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc đướng lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán b, công chức, viên chức và thực hiện nghiêm các quy định: Quyết định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019…

2. Xây dựng kế hoạch, triển khai Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; rà soát, hệ thống hóa văn bản về văn hóa công vụ, nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó xây dựng, ban hành, hoàn thiện các quy định, thể chế về văn hóa công vụ, tăng cường quản lý theo hướng đồng bộ, thiết thực, đảm bảo tính khả thi; Bổ sung nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào đánh giá xếp loại cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

3. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Chấn chỉnh việc sử dụng thời gian làm việc, tác phòng, lề lối, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Đối với các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà về Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức cần phải được xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời và công bằng.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hạn chế tiêu cực của nền kinh tế thị trường, khơi dậy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức văn hóa công vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

6. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện công khai minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực lực có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và khung năng lực theo quy định.

7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; đồng thời tổ chức các phong trào, tập hợp toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng và thực hiện tốt các quy định văn hóa công vụ gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Để thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện văn hóa công vụ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án về thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công vụ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 để đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tình hình mới.

Nội dung chi tiết Chỉ thị số 12/CT-UBND theo tệp đính kèm./.

Vũ Việt Tiến
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11