Quyết định về việc chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ trực thuộc Phòng Y tế cấp huyện về trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện quản lý

21/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 54/CTr-TU ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 15/05/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày về việc Chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ trực thuộc Phòng Y tế cấp huyện về trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện quản lý.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các trang thiết bị đang phục vụ nhiệm vụ công tác của Trung tâm Dân số - KHHGĐ cho Trung tâm Y tế cấp huyện quản lý.

Thành lập Phòng Dân số - KHHGĐ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố để làm nhiệm vụ về công tác Dân số - KHHGĐ.

Thời gian thực hiện bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 20/5/2018.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6