Thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

20/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 16/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc sáp nhập thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh

Trung tâm chịu sự chỉ đạo của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm có con dấu để giao dịch thủ tục hành chính.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định thành lập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Y tế thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11