Quyết định Tổ chức lại Nhà hát Chèo và Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

08/11/2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 26/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ ngày 14/9/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 26/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2545/QĐ-UBND về Tổ chức lại Nhà hát Chèo và Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà hát là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức bao gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn; Phòng Kỹ thuật; Đoàn Nghệ thuật chèo; Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13