Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

08/11/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 26/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức 04 phòng: Hành chính – Tổng hợp; Thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng và đào tạo nghề; Khuyến nông trồng trọt; Khuyến nông chăn nuôi, thủy sản.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Nông nghiệp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11