Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kiếm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

01/04/2019

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Ngày 21/03/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Kiếm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Y tế tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kiềm nghiệm thuốc; Phòng Kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm; Phòng Dược lý vi sinh.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5