Quyết định Đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

03/04/2019

Căn cứ Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Thông báo số 1328-TB/TU ngày 09/07/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Nông dân tỉnh.

Ngày 22/03/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về Đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm Hỗ trợ Nông dân (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Nội dung cụ thể Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải chi tiết kèm theo./.

Nguyễn Xuân Trường
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5